مدارک مورد نياز براي صدور گواهی مبدا چیست؟

1.تصوير پروانه گمرکي
2. تصوير بارنامه حمل
3. تصویر فاکتور فروش در صورت درج شماره و تاریخ آن در متن گواهی مبدا