از چه طریق می توان نسبت به صدور و دریافت گواهی مبدا اقدام کرد؟

صدور و دریافت گواهی مبدا به دو روش امکان پذیر است:

\r\n

الف) دارندگان کارت های بازرگانی هوشمند می توانند با استفاده از کارت هوشمند خود، یک دستگاه کارتخوان و رمز عبور چهاررقمی داخل پاکت کارت، نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی خود از طریق مراجعه به سایت www.cscs.ir و کارتابل الکترونیکی بازرگان، اقدام به ثبت درخواست و ارسال درخواست صدور گواهی مبدا برای اتاق بازرگانی مربوطه نمایند.

\r\n

ب) سایر متقاضیان اعم از دارندگان کارت های مجوز موردی (موقت)، پیله وری و یا متقاضیان دریافت گواهی مبدا با شماره ی ردیف بودجه ی دولتی می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به اتاق بازرگانی مورد نظر مراجعه نمایند.