پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

روابط عمومی

روابط عمومی

 

امروزه شفافیت یکی از کارآمدترین راه های مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت عمومی است. یکی از پیش شرط های پاسخگویی در نظام های دموکراتیک، وجود اصل شفافیت در نهادهای تصمیم گیری حاکمیتی و در میان مسئولان دولتی و حکومتی است. برای ایجاد شفافیت ناگزیر باید به اصل انتشار اطلاعات توسل کرد؛ به طوری که می توان گفت شفافیت از مدخل انتشار اطلاعات به دست می آید و بدون انتشار اطلاعات رسیدن به شفافیت امری موهوم می باشد.

 

با کمی تامل در فهرست اصلی ترین مشکلاتی که کشور ما در بسیاری از سطوح حاکمیتی، ساختاری و اداری با آن مواجه است، از جمله مشکل فساد، عدم تبعیت از قانون، ناکارآمدی، عدم پاسخگویی، عدم مسئولیت پذیری و ... نشان دهنده آن است که ریشه بسیاری از چالش های امروزی کشور را می توان در بستر یک مفهوم خلاصه نمود. به بیان دیگر با پیگیری و بررسی ریشه های اساسی چالش های روبرو می توان یکی از پایه های ثابت آن را اسرار گرایی و عدم شفافیت معرفی نمود.

صفحه1 از81