پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : بررسی تجارب کشورهای موفق در کوچک سازی بخش عمومی

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب : بررسی تجربه آزادسازی در ترکیه با تاکید بر عملکرد مناطق آزاد-نقش اتاق های بازرگانی در برنامه های کارآفرینی جوانان و اشتغال

منتشرشده در بولتن

موضوع :

اصلاحات مقرراتی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر اساس برنامه های مصوب سالانه، ارجاعات حوزه ریاست و همچنین مجموعه فعالیت های جاری در چارچوب اهداف و استراتژی های اتاق، گزارش های اقتصادی تحلیلی را تهیه و ارائه می دهد

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بنگاه های اقتصادی