پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 22 اسفند 1397 ساعت 14:16

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران- دی 97

فهرست مطالب : اقتصاد رفتاری و کاربرد آن در تصمیم گیری دولتی ومدیریت بنگاه های اقتصادی

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب : گزارش شماره1:اقتصاددان به مثابه لوله کش،

گزارش شماره 2: آینده پژوهی، اجتناب از آینده های نامعلوم، خلق آینده های دلخواه

منتشرشده در بولتن