پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : گزارش شماره1  :اقتصاد زیرزمینی؛ دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه
گزارش شماره 2 :پروژه برندسازی "نشان تجاری شهر غازیعینتاپ

منتشرشده در بولتن

موضوع :

حکمرانی خوب

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور

 فهرست مطالب:
  - تاب آوری
    1. مروری بر ادبیات و مفاهیم
  - بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
   2. دستورالعمل اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه فساد

منتشرشده در بولتن