پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : گزارش شماره1 : مطالعه تطبیقی در خصوص تاسیس دفاتر تجاری
گزارش شماره 2 : ساختار بانک مرکزی انگلستان

منتشرشده در بولتن
  فهرست مطالب :
- اثرات سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران
- نفت و بودجه سال 1394
 - تغییر فرم واردات کالاهای صنعت
- رویگردانی از سرمایه­ گذاری در بخش صنعت
- مدل نروژی برای بهره­ مندی از رانت نفت
- آیا بانک­ها و بخش مالی باعث کاهش بهره­ وری و رکود اقتصادی میشوند؟

منتشرشده در بولتن