پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع :

تامین مالی تولید

اطلاعات تکميلي

  • موضوع تامین مالی
منتشرشده در بروشور

فهرست مطالب:
 - تأمین مالی تولید
 - بررسی وضعیت بازار بدهی در ایران
 - بررسی شاخص صنعتی شدن

-بررسی مشکلات فرآیند صدور چک در ایران با بهره گیری از تجربه سایر کشورها

منتشرشده در بولتن