پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع :
تحریم های  اقتصادی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بنگاه های اقتصادی
منتشرشده در بروشور
یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 15:22

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران- مهر97

فهرست مطالب : کسب وکارهای خانوادگی و چالش های مربوط به آنها در ایران

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب:
- برداشتن تحریم های اقتصادی ایران " اثرات جهانی واکنش های راهبردی"
- چرا رشد سریع ترکیه پایان یافت؟


منتشرشده در بولتن