پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع :
مشارکت عمومی- خصوصی


اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور

در این مطالعه که به طور موردی کشور فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است، روابط دانشگاه و صنعت از دو زاویه دنبال شده است. یکی، از منظر دانشگاه که ارتباطات و مراکز توسع ه­ای دانشکده اینسیاد به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین دانشکده ­های بازرگانی در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است و دیگری، از منظر اتاق فرانسه که به عنوان نماینده بخش خصوصی ارتباطات آن با دانشکده ­ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بررسی شده است.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بخش خصوصی

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر اساس برنامه های مصوب سالانه، ارجاعات حوزه ریاست و همچنین مجموعه فعالیت های جاری در چارچوب اهداف و استراتژی های اتاق، گزارش های اقتصادی تحلیلی را تهیه و ارائه می دهد

اطلاعات تکميلي

  • موضوع تامین مالی
یکشنبه, 08 اسفند 1395 ساعت 03:07

ساختارشورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر اساس برنامه های مصوب سالانه، ارجاعات حوزه ریاست و همچنین مجموعه فعالیت های جاری در چارچوب اهداف و استراتژی های اتاق، گزارش های اقتصادی تحلیلی را تهیه و ارائه می دهد.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بخش خصوصی

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر اساس برنامه های مصوب سالانه، ارجاعات حوزه ریاست و همچنین مجموعه فعالیت های جاری در چارچوب اهداف و استراتژی های اتاق، گزارش های اقتصادی تحلیلی را تهیه و ارائه می دهد.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بخش خصوصی

فهرست مطالب:

-نگاهی به وضعیت بخش خصوصی در سال های اخیر و چشم انداز آن تا پایان سال جاری

منتشرشده در بولتن