پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : بررسی تجارب کشورهای موفق در کوچک سازی بخش عمومی

منتشرشده در بولتن