پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

این روزها از زبان مدیران نهادهای اداره کننده جامعه مثل نهاد دولت، نهاد قانونگذاری و سایر نهادهای دارای نفوذ واقعی می شنویم که باید اتفاق و اتحاد عمل داشته باشیم تا از شرایط امروز عبور کنیم.

فهرست مطالب : بایسته‌های راهبردی آزادسازی قیمت در بازار انرژی با تأکید بر تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها

فهرست مطالب : گزارش شماره1:اقتصاددان به مثابه لوله کش،

گزارش شماره 2: آینده پژوهی، اجتناب از آینده های نامعلوم، خلق آینده های دلخواه

صفحه3 از22