پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : کسب وکارهای خانوادگی و چالش های مربوط به آنها در ایران

فهرست مطالب : بازخوانی تحریم های اقتصادی 1394-1390  و بررسی اثرات اقتصادی آن ها

فهرست مطالب : بررسی تجارب کشورهای موفق در کوچک سازی بخش عمومی

 

هرگز هیچ ملت و سرزمینی در کره خاکی نبوده است که همه دوران زندگی اش به درد و رنج و بی سختی بوده باشد. همه سرزمین ها و ملت ها روزهای ناخوش را دیده اند و پس از سپری کردن آن روزهای سخت بوده که طعم خوشی را بیش از پیش احساس کرده اند.

 

باید قبول کرد ایران یک سرزمین نیرومند و دارای نظام سیاسی منحصر به فردی است که این کشور را از سایر کشورهای جهان متمایز می کند. ایران دارای تاریخ باستان است و در دنیای امروز جز چند کشور، بقیه کشورها فاقد عنصر و مقوله تاریخ طولانی هستند.

صفحه2 از22