پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 28 فروردين 1396 ساعت 10:29

اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 11/3 جدید درآمد

 

اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 11/3 جدید درآمد، نامه شماره 1000/95/12989 مورخ 1395/12/8 به عنوان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به پیوست ارسال می گردد.

بازدید 1845 دفعه