فهرست مطالب:
-مطالبات غيرجاري بانك ها و شركت هاي مديريت دارايي
-خدمات اتاق هاي بازرگاني انگليس به فعالان كسب وكار و اعضاء:
تجربه هايي براي اتاق ايران

فهرست مطالب:
ضرورت نگاهی عمیق تر به نرخ بیکاری و کاستی های آن(تحلیلی بر بازار کار ایران)

صفحه1 از16