پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

علیرضا اشرف در سی و سومین نشست هیات نمایندگان به تشریح اقدامات اجرایی و عملکرد ده‌ماهه اتاق ایران پرداخت.

فهرست مطالب : مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های زیرساختی؛
مطالعه تجربه‌های موفق و ارائه الگویی برای ایران

فهرست مطالب : گزارش شماره1 : مطالعه تطبیقی در خصوص تاسیس دفاتر تجاری
گزارش شماره 2 : ساختار بانک مرکزی انگلستان

صفحه1 از19