پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 11:59
(0 رای‌ها)

گزارش پایش ملی محیط کسب وکار ایران - زمستان 1396

مقدمه

محيط کسب‏ وکار به مجموعه عواملي گفته مي شود که بر عملکرد يا اداره بنگاه هاي اقتصادي مؤثر هستند اما تقريباً خارج از کنترل مديران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ کاري در يک منطقه و ... که در کشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محيط کسب وکار يکي از مهمترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر کشور به شمار ميرود و علاوه بر آن هرچه محيط کسب ‏وکار يک کشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني بيشتر و هر چه بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني در جامعه اي بيشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر ميشود. با اين حال بهبود محيط کسب‏ وکار، نيازمند برنامه ريزي و سياست گذاري مطلوب است، که دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرايندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط کسب وکار هر کشور است.

 در همين راستا و در سال 1390، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون بهبود مستمر محيط کسب‏وکار را تصويب کردند. به موجب ماده 4 اين قانون: «اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط کسب وکار در کشور، شاخص هاي ملي محيط کسب‏ وکار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان ها، بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند». اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در قالب اجراي يک طرح پژوهشي درسال 1394، نسبت به شناسايي و معرفي شاخص هاي ملي پايش محيط کسب وکار  اقدام نمود و اجراي طرح ملي پايش محيط کسب‏ وکار را در اواخر سال 1395 با همکاري اتاق هاي تعاون و اصناف ايران در دستور کار خود قرار داد. 

گزارش حاضر، ششمين گزارش فصلي است که اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با رويکرد تلفيق داده هاي پيمايشي با داده هاي آماري بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين  ارائه نموده است. در اين گزارش، داده هاي پيمايشي حاصل از ادراک سنجي از وضعيت مؤلفه هاي محيط کسب‏ وکار کشور در زمستان 1396، از 2002 فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکميل پرسشنامه الکترونيکي (CAWI ) و همچنين آمارگيري تلفني با کمک رايانه (CATI ) صورت گرفته است و داده هاي آماري نيز از منابع آماري رسمي کشور تهيه و مورد استفاده قرارگرفته اند. لازم به ذکر است در ششمين اجراي اين طرح کماکان نرخ تکميل پرسشنامه (در حدود 60 درصد) پيمايشي کمتر از حدنصاب لازم براي امکان تعميم استاني نتايج بوده است و نتايج ارائه شده در حد نمونه هاي جمع آوري شده معتبر است. بر همين اساس بروز برخي نوسانات در وضعيت محيط کسب‏ وکار بعضي از استان ها يا فعاليت ها نسبت به فصل هاي گذشته عمدتاً به دليل تغيير در تعداد پرسشنامه هاي تکميل شده در آن استان يا فعاليت بوده است. 

اميد است نتايج اين طرح بتواند نقشه راه روشني براي برنامه ريزي و سياست گذاري در جهت بهبود محيط كسب و كار كشور فراهم آورد. 

چکيده نتايج

بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب‏ وکار ايران در زمستان 1396، رقم شاخص ملي،5/80(نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که تا حدودي بهتر از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پائيز 1396 با ميانگين 5/85) است. همچنين اين ارزيابي بيانگر آن است که از ديد فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، وضعيت بيش از نيمي از مؤلفه هاي مؤثر بر محيط کسب وکار ايران در زمستان 1396، تا حدودي مساعدتر شده است.

در زمستان 1396، فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، سه مؤلفه: 1- بي‏ ثباتي و غيرقابل پيش ‏بيني بودن قيمت‏ها (مواد اوليه و محصولات)، 2- دشواري تأمين مالي از بانکها و 3- بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به کسب و کار را نامناسبترين و سه مؤلفه: 1-محدوديت دسترسي به برق 2-محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و 3-محدوديت هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند. قابل ذکر است که در 4 دوره  نخست اجراي اين طرح، دشواري تأمين مالي از بانکها به عنوان نامساعدترين مؤلفه کسب و کار ارزيابي شده بود اما در 2 دوره پائيز و زمستان 1396، بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن قيمتها (مواد اوليه و محصولات)، نامساعدترين مؤلفه کسب و کار ارزيابي شده است. محدوديت دسترسي به برق در هر 6 دوره اجراي طرح مساعدترين مولفه کسب وکار ارزيابي شده است.

 بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1396، استان هاي کرمانشاه، سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط کسب‏ وکار و استان هاي مازندران، قزوين و زنجان به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط کسب ‏وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند. 

براساس نتايج اين پايش در زمستان 1396، وضعيت محيط کسب‏وکار در بخش خدمات در مقايسه با بخش هاي کشاورزي و صنعت مناسبتر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي، رشته فعاليت هاي: 1- آبرساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت هاي تصفيه 2- عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل و... (صادرات و واردات) و 3- کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري، به ترتيب داراي بدترين وضعيت کسب‏ وکار و رشته فعاليت هاي: 1- آموزش  2- هنر، سرگرمي و تفريح و 3- مالي و بيمه، به ترتيب بهترين وضعيت کسب‏ وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي درکشور داشته اند.

بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب ‏وکار ايران در زمستان 1396، عدد6/00 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که تا حدودي بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پائيز 1396 با ميانگين 6/10) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 5/86است که در ارزيابي فصل گذشته عدد 5/96حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 6/10 است که در فصل گذشته عدد 6/08ارزيابي شده بود. نگاه اجمالي نشان مي دهد همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد 4/18 و محيط مالي با عدد 7/99 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند.

درادامه گزارش، روش شناسي انجام پايش، جداول و نمودارهاي آماري به همراه تحليل نتايج به طور مبسوط شرح داده شده است.

 فایل های ضمیمه
منتشرشده در پایش محیط کسب و کار |  بازدید 1428 دفعه
درج مطلب توسط: 
ارسال نظر

نظر دادن

تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.