پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 14 آبان 1396 ساعت 05:58

برگزاری سمینار تشکلی قوانین مالی و مالیاتی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران

 

مرحله اول
سمینار آموزشی قوانین مالیاتی برای تشکلهای اقتصادی و بازرگانی باهمکاری موسسه آموزشی و پژوهشی و امور تشکلهای اتاق ایران در تاریخ ۹۶/۸/۸ در محل اتاق ایران برگزار گردید که در خصوص موارد مالیاتی منجمله مباحث و نحوه پرداخت مالیاتها  برای تشکل ها- تکالیف مالیاتی در تشکلها و بنگاه های زیر مجموعه سخنرانی شد.
در این سمینار همچنین در خصوص ارزش افزوده مالیاتی در تولیدات اولیه نکات مهم و قوانین معافیت ها نیز مطرح گردید. .شرکت کنندگان از ماده ۹۵ طبقه بندی مشاغل بر اساس فعالیت سوالاتی داشتند که استاد مربوطه در مورد ماده ۹۵ مشروط به انجام تکالیف قانونی و نوع فعالیت تشکلها پاسخ دادند.
در خصوص معافیت های مالیاتی و مالیت های تکلیفی نیز سوالاتی مطرح شد که آقای دکتر فلاح نژاد به یک یک آنان پاسخ مناسب دادند.

مرحله دوم این سمیناردر تاریخ ۹۶/۸/۱۵ در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد.

023


021

بازدید 1085 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 آبان 1396 ساعت 14:36