پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 22 مرداد 1396 ساعت 21:03

فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

 

فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) به پیوست می باشد.

بازدید 1200 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 مرداد 1396 ساعت 10:38