پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 03:45

درخواست خودداری از تنظیم وکالت نامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن

  • موضوع: حوزه های بازرگانی
بازدید 1433 دفعه