پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تقاضانامه ثبت تشکل در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
\n\n
\n
\n
\n جهت ثبت تشکل در اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران بر روی لینک زیر کلیک نمائید و فایل مربوط به مشخصات را دریافت و پس از تکمیل از قسمت بارگذاری فایل مشخصات ارسال و ادامه فرم ثبت نام را تکمیل نمائید.
\n \n
\n
\n \n
\n بارگذاری فایل مشخصات
\n
\n Invalid Input\n
\n
\n
\n موضوع فعالیت (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n اهداف (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n عنوان پیشنهادی 1
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n عنوان پیشنهادی 2
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n تعداد فعالین در سطح کشور در رشته موضوع فعالیت تشکل (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n پراکندگی جغرافیایی فعالین (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n نوع فعالیت (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n تصاویر کارت عضویت و بازرگانی معتبر اعضا از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n تصاویر پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربوطه و یا مجوز فعالیت از سازمان ذیربط (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n پیش نویس اساسنامه (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n موافقت نامه هیات رئیسه تشکل مبنی بر تاسیس و ثبت تشکل در اتاق ایران (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n گزارش توجیهی مشتمل بر آمار و ارقام مربوط به فعالیت های بین المللی، وضعیت کسب و کار در داخل و خارج از کشور، بازارهای هدف، میزان تولید، واردات، صادرات، قاچاق و ... در زمینه موضع فعالیت مورد نظر (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n
\n مشخصات تکمیل کننده \n
\n \n
\n
\n
\n نام و نام خانودگی (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n سمت (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n تلفن (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n موبایل (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n پست الکترونیکی (*)
\n
\n ورودی نامعتبر\n
\n
\n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n