فراخوان ثبت اطلاعات تشكل هاي كسب و كار كشور در اتاق ايران

به استناد مفاد ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/10/16 مجلس شورای اسلامی، اتاق ایران مکلف به تهیه فهرست ملی تشکل های اقتصادی است. اتاق ایران موظف است در آن از فعالیت های که تشکل های موازی وجود دارد زمینه ادغام، شبکه سازی ، یکپاچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم نماید.

نام تشکل (*)

ورودی نامعتبر
عنوان مرجع ثبت (*)

ورودی نامعتبر
پروانه فعاليت معتبر صادرات از مرجع ثبت

ورودی نامعتبر
موضوع فعاليت

ورودی نامعتبر
پراکندگی جغرافیایی فعالین (*)

ورودی نامعتبر
نوع فعالیت (*)

ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی دبیر(مدیرعامل) (*)

ورودی نامعتبر
تلفن دبیرخانه (*)

ورودی نامعتبر
فاکس دبیرخانه

ورودی نامعتبر
ایمیل دبیرخانه (*)

Invalid Input
وب سایت

Invalid Input

فایل زیر را دانلود و مشخصات هیات مدیره و اعضا را طبق فایل تکمیل و بارگذاری نمائید.
مشخصات هیات مدیره و اعضا

بارگذاری فایل مشخصات (*)

ورودی نامعتبر
روزنامه رسمی (آخرین تغییرات هیأت مدیره) (*)

ورودی نامعتبر

مشخصات تکمیل کننده

نام و نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
کد ثبت مشخصات (*)

ورودی نامعتبر