تقاضانامه تاسیس تشکل در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

جهت ثبت تشکل در اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران بر روی لینک زیر کلیک نمائید و فایل مربوط به مشخصات را دریافت و پس از تکمیل از قسمت بارگذاری فایل مشخصات ارسال و ادامه فرم ثبت نام را تکمیل نمائید.

بارگذاری فایل مشخصات

Invalid Input
موضوع فعالیت (*)

ورودی نامعتبر
اهداف (*)

ورودی نامعتبر
عنوان پیشنهادی 1

ورودی نامعتبر
عنوان پیشنهادی 2

ورودی نامعتبر
تعداد فعالین در سطح کشور در رشته موضوع فعالیت تشکل (*)

ورودی نامعتبر
پراکندگی جغرافیایی فعالین (*)

ورودی نامعتبر
نوع فعالیت (*)

ورودی نامعتبر
تصاویر کارت عضویت و بازرگانی معتبر اعضا از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (*)

ورودی نامعتبر
تصاویر پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربوطه و یا مجوز فعالیت از سازمان ذیربط (*)

ورودی نامعتبر
پیش نویس اساسنامه (*)

ورودی نامعتبر
موافقت نامه هیات رئیسه تشکل مبنی بر تاسیس و ثبت تشکل در اتاق ایران (*)

ورودی نامعتبر
گزارش توجیهی مشتمل بر آمار و ارقام مربوط به فعالیت های بین المللی، وضعیت کسب و کار در داخل و خارج از کشور، بازارهای هدف، میزان تولید، واردات، صادرات، قاچاق و ... در زمینه موضع فعالیت مورد نظر (*)

ورودی نامعتبر

مشخصات تکمیل کننده

نام و نام خانودگی (*)

ورودی نامعتبر
سمت (*)

ورودی نامعتبر
تلفن (*)

ورودی نامعتبر
موبایل (*)

ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی (*)

ورودی نامعتبر