پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 18 آذر 1396 ساعت 02:00

اطلاعیه عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

سازمان خصوصی سازی د ر نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قواین و مقررات مربوطه و نیز در اجرای وکالتنامه ماخوذه سهام بنگاه های قابل واگذاری که به پیوست می باشد، عرضه و واگذار نماید.

همچنین آگهی عرضه، اطلاعات مالی و اسناد مزایده بنگاه های یاد شده، در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.ipo.ir بخش دارایی ها و بنگاه های در حال عرضه قابل دسترس است.

بازدید 446 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 18 آذر 1396 ساعت 09:09