پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 10:49

انعکاس مجامع اتاق مشترک بازرگانی ایران – افغانستان

 

به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان روز شنبه مورخ 98/04/22 ساعت 16:00 با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
•    ارائه گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد اتاق مشترک
•    ارائه گزارش مالی
•    ارائه گزارش بازرس
•    انتخابات بازرس اتاق مشترک
•    تصویب صورت های مالی
•    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های " اتاق مشترک "
•    طرح سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

دستور جلسه مجمع فوق العاده:
•    اصلاح اساسنامه و انطباق آن با آیین نامه و اساسنامه مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران


بازدید 384 دفعه