پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 ساعت 16:17

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

 

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده این اتاق مشترک با دستور جلسه ذیل روز دو شنبه مورخ 98/03/20 ساعت 14:00 در طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عادی سالیانه:
•    ارایه گزارش هیات مدیره
•     ارایه مالی منتهی به سال 98
•    ارایه گزارش بازرس
•    انتخاب بازرس
•    تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه
•    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و سایر موارد

دستور جلسه مجمع فوق العاده:
•    تصویب اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت

همچنین آگهی اتاق مشترک به پیوست می باشد.

بازدید 204 دفعه