پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 08 بهمن 1397 ساعت 15:47

انتشار فهرست اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک

 

به اطلاع اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک می رساند برابر بررسی بعمل آمده،  تعداد 79 نفر از متقاضیان شرکت در مجمع عمومی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی مورخ 97/11/14 به شرح فهرست پیوست دارای شرایط رای دهی در مجمع عمومی می باشند. همچنین به سایر متقاضیان فرصت داده می شود تا حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 نسبت به تکمیل مدارک و یا ارایه مستندات اقدام فرمایند.

بازدید 125 دفعه