پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 08 بهمن 1397 ساعت 11:37

انعکاس تغییرات انجام شده در مجموعه قوانین گمرکی جمهوری آذربایجان

 

به موجب ماده 113.1 مجموعه قوانین گمرکی جمهوری آذربایجان، از تاریخ 1 فوریه 2019 به استثنای موارد عبور کالاها به منظور اهداف غیر تجاری از مرز گمرک توسط اشخاص حقیقی، قبل از وارد کردن کالا به اراضی گمرک جمهوری اسلامی ایران بایستی بیانیه کوتاه مدت واردات در فرمت الکترونیک به نهادهای گمرک ارائه گردد. عدم ارائه بیانیه کوتاه مدت واردات منجر به مسئولیت اداری ارائه دهندگان می گردد.
در چهارچوب پروسه های تنظیم شده با " کنوانسیون گمرک در خصوص حمل بار بین المللی با استفاده از کتاب حمل بار بین المللی Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (1975) در حین حمل بین المللی، اطلاعات در خصوص کالا و وسایل نقلیه از پیش می تواند با استفاده از سیستم تبادل حمل بار بین المللی   (TIR EPD–Electronic Pre–arrival Declaration) به نهادهای گمرک ارائه گردد.


بازدید 146 دفعه