پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 08 دی 1397 ساعت 13:50

گزارش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه

 

گزارش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه با عنوان"فرصت های سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت ارتباطات ایران" به پیوست می باشد.

 

بازدید 104 دفعه