پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 02 دی 1397 ساعت 09:13

گزارش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه

 

گزارش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه با عنوان"وضعیت فعلی و فرصت های سرمایه گذاری در صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران" به پیوست می باشد.

بازدید 102 دفعه