پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 15:53

اطلاعیه عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

به اطلاع می رساند سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد وکالتنامه ماخوذه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، بنگاه های به شرح جدول پیوست را عرضه و واگذار نماید.

بازدید 108 دفعه