پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 15:47

برگزاری نوبت اول مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان

 

از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان دعوت می شود تا در نوبت اول مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده این اتاق که در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 97/09/21 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
1-ارائه گزارش هیات مدیره درمورد عملکرد

2- ارائه گزارش مالی

3- ارائه گزارش بازرس

4-تصویب صورت های مالی

5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

6- انتخاب بازرس

7- سایر موارد

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1-    بررسی و تصویب اساسنامه جدید مصوب 97/04/20 شورایعالی نظارت

همچنین آگهی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان به پیوست می باشد.

بازدید 90 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 15:47