پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 28 آبان 1397 ساعت 16:45

گزارش کمیسیون صنایع با عنوان طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور

 

گزارش کمیسیون صنایع با عنوان طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور موضوع بند «ح» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به پیوست می باشد.

بازدید 108 دفعه