پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 28 آبان 1397 ساعت 16:36

برگزاری نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان

 

از اعضاء اتاق محترم مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان دعوت می شود تا در نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده این اتاق که  ساعت 10:30 صبح روز چهار شنبه مورخ 97/08/30 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
آدرس محل برگزاری مجمع: خیابان دماوند، سازمان آب ( شهید نشوه)، پلاک 12

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
- بررسی و تصویب اساسنامه و آیین نامه  مصوب 97/04/20 شورایعالی نظارت

آگهی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان به پیوست می باشد.

بازدید 93 دفعه