پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 09 تیر 1397 ساعت 14:53

فهرست اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران- شرق آفریقا


با توجه به برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران- شرق آفریقا در تاریخ 97/04/11 فهرست اعضاء معتبر این اتاق مشترک به شرح پیوست می باشد.بازدید 217 دفعه