پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 13:00

اطلاعیه عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سایر قوانین و مقررات مربوطه و وکالتنامه ماخوذه، بنگاه به شرح جدول پیوست را عرضه و واگذار نماید.

همچنین آگهی عرضه و اسناد مزایده بنگاه یاد شده، در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.ipo.ir  (بخش فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه) قابل دسترس است.

بازدید 329 دفعه