پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 12 دی 1396 ساعت 11:22

آگهی فراخوان برگزاری مجمع عمومی انجمن کشت فرا سرزمینی ایران

 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن کشت فرا سرزمینی ایران به پیوست می باشد.

بازدید 301 دفعه